Velkommen til ARFs kreds 21

Mere info fra Lea August 2014

ARF Multimedier

er ikke tilfredse med den medieaftale, der er indgået i juni, og vi forsøger at påvirke vores folkevalgte på Christiansborg, så de licenskroner, vi alle betaler, også bliver brugt til det vi tror, nemlig DR og de regionale tv2-stationer.

- Som privatperson kommer du til at betale det samme i licens, da parterne ikke er blevet enige om at ændre ved licensen. Det betyder, at den årlige licens fortsat vil være på 2460 kroner.
Men hvem får så de penge? Se den indlagte oversigt.

DR og de regionale tv2-stationer skal spare, mens licenskronerne ruller til de private medier.

DR skal videreudvikle - der stilles store nye krav - men der skæres ned på trods af, at licensen er til stede - men den bruges bare til andre formål.

En effektivisering på 2 % kan meget let ende i en nedskæring på 2 %, og det er ikke det samme, som vi forstår ved en effektivisering. Så skal der produceres den samme mængde udsendelser for færre kroner.

Vi er meget kritiske over for en udhuling af de medielicens-kroner, som DR får bevilget hvert år, da DR er den eneste store garant for public service i Danmark.

Hvorfor skal DR

udlægge 300 mio. kr. til private produktionsvirksom- heder. Det betyder, at vi alle via vores licenskroner skal støtte private virksomheder.

Det undrer os

, at når der skal spares i DR og på de regionale TV2- stationer, så kan blive råd til at tilføre public service- puljen 35 mio. kr. årligt som støtte til kommercielle tv-kanaler.

 

De regionale tv2- stationer,

skal styrke dækningen af kulturlivet i regionen, men for mindre licensmidler

Hvorfor har man ikke i forligskredsen taget stilling til frit valg af betalingskanaler. Det vil sige, at vi som forbrugerne stadig skal betale for tv-kanaler, vi ikke ønsker. Det er det samme som at give de kommercielle tv-kanaludbydere frit spil og samtidig støtte dem med midler fra public service-puljen.

Filmstøtten bør overføres til kulturbudgettet og ikke tages af medielicensen.

Vi mener,

at det skal være politikerne, der skal fastsætte prisen for abonnement på tv2’s hovedkanal, så det ikke bliver den rene pengemaskine for tv2.

Kulturministeriet skal nedsætte et sagkyndigt udvalg om public service- mediernes rolle i fremtiden.

Vi arbejder på, at lytter- og seerorganisationerne bliver en del af dette udvalgsarbejde, så det ikke bare er endnu et ekspertudvalg, der skal afgøre, hvad der er public service og hvilken rolle public service- medierne skal spille i fremtiden.

Vi har brug for dig !

For jo flere vi er, jo stærkere kan

ARF Multimedier påvirke, og få indflydelse !!!

Vil du vide mere! kontakt:

info@arf.dk eller 3379 1230

§ 10 i Radio og Fjernsynsloven, hvor kernebegreberne går tilbage til 1926.

Loven bruger, først i år 2000 ordet public-service.

"Den samlede public service-virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet eller lign. sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed.
Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Programvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Der skal endvidere lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. Programvirksomheden skal endvidere afspejle bredden i produktionen af kunst og kultur og give programtilbud, som reflekterer mangfoldigheden af kulturinteresser i det danske samfund."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan bruges din medielicens?

Hvad betyder medie aftalen for dig?

ARF Multimedier
Præstevænget 12 boks 8
2750 Ballerup
3379 1230

 

info@arf.dk

Derfor er der brug for dig.

Vi byder alle velkommen til året 2015

03-06-2015
Info vedr. bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem Ib Madsen har valgt trække sig fra 1. juni 2015 af helbredsmæssige årsager. Al kommunikation og styring af denne hjemmeside varetages fremover af den øvrige bestyrelse. Ib takker for samarbejdet.
27-04-2015
Bestyrelsesmøde den 30. marts 2015
På mødet blev det besluttet at alle henvendelser vedr. udmeldelse, dødsfald og opsigelse af forsikring skal ske til enten Martin eller Mogens. Spørgsmål vedr. regnskab rettes også til Mogens.
Alle henvendelser er velkomne. Forslag til udflugter, arrangementer, aktiviteter m.m. er meget velkomne. Ved referat og andet må navne ikke noteres.
25-03-2015
Kort info om generalforsamling
21 personer deltog i generalforsamling lørdag den 21. marts 2015. Kredsformand Martin Galinski bød velkommen og gennemgik årsberetning. Preben Sørensen styrede mødet som dirigent. Kredskasserer Mogens Galinski genemgik regnskab for 2014. Regnskabet blev vedtaget. Alle der var på valg blev genvalgt. En kontingentstigning på 40 kr. for medlemsskab fra 2016 blev vedtaget. Det undersøges, om vi kan komme op og besøge det nye TV Syd. Indtil nu har det været overbooket. Ønskes der afholdt en julefrokost i år er det for egen regning.
Generalforsamling blev afsluttet med kaffebord og bankospil.
Husk tilmelding til vor udflugt til Fanø lørdag den 6. juni 2015.
30-12-2014
Generalforsamling den 21.3.2015
Der afholdes generalforsamling lørdag den 21. marts 2015 kl. 13.00 Hos Risa (tidligere Egen forsamlingshus) i Guderup. Tilmelding senest den 15. marts 2015 til kredskasserer Mogens Galinski til. 74 45 91 57/mobil 20 32 35 57 eller via email: mogensgalinski@gmail.com
HUSK indkomne forslag skal indsendes senst 14 dage før generalforsamling

Vor udflugt i år går til Fanø lørdag den 6. juni 2015. Sæt kryds i kalender.
07-12-2014
Vellykket juleforkost den 6.12.2014
Julefrokost blev i år afholdt på Notmarkhus, hvor 41 medlemmer deltog i arrangement. Udover en traditionel julefrokost var der musik til.
19-06-2014
Vellykket udflugt til Fyn 14.juni 2014
29 forventningsfulde personer deltog i turen til Fyn. Vejret var flot kombineret med gode og spændende oplevelser i form af besøg på Vikingemuseum og sejltur på Odense Å. Middagsmad og dessert indtog vi på Tornoes Hotel i Kerteminde. Eftermiddagskaffen fik vi på restaurant Skovgaard i Odense Zoo.
02-06-2014
Skynd dig - Sommerudflugt til Kerteminde
Turen går i år til Fyn nærmere bestemt Kerteminde lørdag den 14. juni 2014.
Udover morgenkaffe med rundstykker m.m. på vej derover, så skal vi se Vikingemuseum. En 2 retters middag indtages på Tornøes Hotel i Kerteminde. Vi skal ud at sejle på Odense Å. Kaffe indtages på restaurant Skovbakken ved Odense Zoo. Forventet hjemkomst kl. ca. 18.00.
Men det bedste ved det hele: Turen koster kun kr. 450 pr. person. Indbetaling til reg.nr. 5397 konto 0511411. Tilmelding senest den 9. juni til Mogens Galinski på tlf. 74 45 91 57 eller 20 32 35 57 efter kl.17. E-mail: mogensgalinski@gmail.com
Vi ses.
12-05-2014
Udflugt lørdag den 14. juni 2014
I bestyrelsen er det blevet besluttet at vor årlige udflugt sker lørdag den 14. juni. Bestemmelsessted og priser m.m. meldes ud senere.
26-03-2014
Generalforsamling den 22.3.2014
28 personer deltog i generalforsamling. Kaj Erik Petersen blev valgt som dirigent. Udover årsberetning ved formand Martin Galinski, så fremlagde kredskasserer Mogens Galinski regnskab. En fejl i regnskab gjorde dog, at det blev godkendt med en bemærkning. Sommerudflugt 2014 bliver formentlig i juni, men intet er dog afgjort endnu. Alle blev genvalgt. Formand Mogens Galinski, Maren Galinski og Ib Madsen.
Ingrid Christensen og Lis Madsen som suppleanter. Revisor Kurt Nissen og suppleant Kaj Erik Petersen. Æresmedlemmer Inge og Preben Sørensen blev også hyldet. Inge Hansen var ikke tilstede, men har fået overrakt hæder.
Det hele blev afsluttet med kaffebord og lottospil.
12-03-2014
Orientering
Lørdag den 8. marts 2014 deltog kredskasserer Mogens Galinski og bestyrelsesmedlem Ib Madsen i hovedbestyrelsesmøde i Parkhallen i Kolding. Et af emnerne på dagsorden var den kommende struktur. Økonomien er stram og et faldende medlemstal gør det svært at overleve på længere sigt. Der er brug for nytænkning, hvad angår tilgang af nye medlemmer.
23-02-2014
Ideer til udflugt i 2014
Har du et forslag til et sted, vi kunne tage hen?
Kontakt kredskasserer Mogens Galinski til. 74 45 91 57/mobil 20 32 35 57 eller via email: mogensgalinski@gmail.com
Husk genneralforsamling lørdag den 22. marts kl. 13. Tilmelding senest 16.marts.
29-12-2013
HUSK: Generalforsamling lørdag den 22. marts 2014
Der afholdes generalforsamling lørdag den 22. marts 2014 kl. 13.00 Hos Risa (tidligere Egen forsamlingshus) i Guderup. Tilmelding senest den 16. marts 2014 til kredskasserer Mogens Galinski til. 74 45 91 57/mobil 20 32 35 57 eller via email: mogensgalinski@gmail.com
HUSK indkomne forslag skal indsendes senst 14 dage før generalforsamling.
24-12-2013
Glædelig jul og godt nytår.
Vi ønsker alle vore medlemmer en glædelig jul og et godt nytår. På gensyn i det nye år.
Bestyrelsen
28-11-2013
Kort omtale af årsmødet.
Ja, så kom referat fra årsmødet noget forsinket. Der deltog 49 personer i årsmødet. Flere spændende punkter var på dagsorden bl.a. reducering af antallet af kredse. Dette forslag blev dog nedstemt.
Afholdelse af valg til bestyrelsen faldt således ud:
a) Næstformand. Anders Jensen, kreds 14 valgt.
b) Kasserer. Peter Madsen genvalgt.
c) 2 suppleanter til bestyrelsen. Hans M.S. Hansen, genvalgt. Marcel Maxen, valgt.
d) 2 revisorer. Jørgen Laursen og Christian Thode, genvalgt.
e) 2 revisorsuppleanter. Helga Petersen og Thomas Figge valgt.

Næste år afholdes årsmøde i Korsør den 27. september 2014.
Fotos fra vort 80 års jubilæum
Vor formand Martin Galinski byder velkommen
Foto fra vort jubilæum
Foto fra vort jubilæum
Pipes og Drums fra Sønderborg spiller.

Vi mangler nye medlemmer

Foto fra vor 80 års jubilæum på Notmarkhus.

Bliv medlem i dag og kom med til masser af aktiviteter såsom udflugter, generalforsamling og det kommende jubilæum i oktober 2013.

Er du medlem og kender andre, der gerne vil være det, så kontakt osCool

LINAK - Lineær Aktuator Teknologi www.linak.dk  Sponsor ved vort jubilæum

Vi byder alle vore medlemmer velkommen i 2013

20-10-2013
80 års jubilæum
50 medlemmer i festhumør deltog i et vellykket og godt arrangement på Notmarkhus lørdag den 19.oktober 2013. Vor kredsformand Martin Galinski bød velkommen. Formanden for ARF Lea deltog sammen med sin mand og kasserer Peter Madsen med hustru deltog. Foruden god mad var der levende musik bl.a. med Pipes og Drums fra Sønderborg. Se fotos, der viser et uddrag af jubilæum.
04-09-2013
Linak er sponsor ved vort jubilæum
Det er en stor glæde at kunne meddele, at Linak giver os et sponsorat på 5000 kr. til jubilæum. Dejligt at en lokal virksomhed engagerer sig.
02-08-2013
Husk tilmelding senest 1. oktober 2013
Vedr. jubilæum lørdag den 19. oktober 2013 kl. 12.00 på Notmarkhus, så husk at tilmelde dig hos Mogens Galinski tlf. 74 45 91 57/mobil 20 32 35 57.
Forslag/ideer til den kommende udflugt i 2014 modtages også gerne.
10-06-2013
Sommerudflugten den 1. juni 2013
Lørdag den 1. juni drog 30 medlemmer afsted på den årlige udflugt. Denne gang gik turen til vestjylland. På vej derop blev der indtaget morgenmad i form af rundstykker sammen med en lille en til halsen. På Bork Kro blev der serveret oksesteg og citronfromage. Vi så museum Abilene gård. Eftermiddagskaffen med lagkage fik vi på Hotel Ringkøbing. Vi var hjemme igen ved 19.30-tiden i Guderup. En meget vellykket tur.
07-05-2013
Brev om udflugt den 1. juni samt jubilæum er udsendt
I disse dage modtager vore medlemmer brevet med nærmere oplysninger om den kommende udflugt op langs Vestkysten. Opsamlingssteder er anført, så kom ud af starthullerne og slut op om turen. Turen koster 550 kr. pr. person. Tilmelding skal ske til Mogens Galinski på 20323557/ 74 45 91 57 eller pr. mail: mogensgalinski@gmail.com senest 25. maj 2013. Vi ses til en hyggelig tur.
16-04-2013
Tillykke til vor bestyrelsesmedlem Maren Galinski
Vor bestyrelsesmedlem Maren Galinski har i dag den 16. april 2013 40 års jubilæum hos Sauer-Danfoss. Sejt gået, Maren. Et stort tillykke herfra.
25-03-2013
Veloverstået generalforsamling den 23.3.2013
21 medlemmer deltog i den årlige generalforsamling på Guderup Forsamlingshus (tidligere Egen Forsamlingshus). Vi vil gerne opfordre flere til at deltage i arrangement. Mogens Galinski blev genvalgt som kredskasserer. Kredsformand Martin Galinski fortalte om det forløbne år. Det blev besluttet, at vi den 1. juni 2013 tager på den årlige udflugt. Så skynd dig at sætte kryds i kalender. En tur langs vestkysten op til Hvide Sande og Ringkøbing med bl.a. besøg på Abelines gård og Bork Kro indgår i de foreløbige planer. Der vil senere komme yderligere oplysninger om tid og sted.
Efter kaffebord blev der afholdt det traditionelle banko med fine gevinster. Alle ønskes en god påske!
24-02-2013
80 års jubilæum i år 2013 hos ARF
Vi har i bestyrelsen truffet beslutning om, at der afholdes jubilæumsfest. Det bliver på Notmarkhus i Augustenborg den 19. oktober 2013 kl. 12.00.
02-01-2013
Generalforsamling den 23. marts 2013
Der afholdes generalforsamling lørdag den 23. marts 2013 kl. 13.00 på Egen forsamlingshus i Guderup. Tilmeldling senest den 16. marts 2013 til kredskasserer Mogens Galinski til. 74 45 91 57/mobil 20 32 35 57 eller via email: mogensgalinski@gmail.com
02-01-2013
Dialogforum
Vor kredskasserer Mogens Galinski er blevet en del af Dialogforum, hvor også Hans Peter Brandt fra Rinkenæs er med.

Få forsikret dit fladskærms-tv uden selvrisiko

Få forsikret dit fladsærmstv for kun 500 kr. om året. Der er tale om en kaskoforsikring. Yderligere tv udover den første koster 370 kr. om året pr. tv.

For ovennævnte pris får du nul selvrisiko og en dækning på 4500 kr. pr. anmeldt skade. Skaden skal anmeldes til kredskasserer Mogens Galinski. Han udfylder skadesanmeldelsen.

Et passivt medlemsskab koster 130 kr. om året.

Vi mødes 1 gang om året, hvor der afholdes generalforsamling og et bankospil.Cool Desuden arrangeres der ture, hvor du kan deltage for et beskedent beløb.

Der afholdes generalforsamling i begyndelsen af det nye år.

Den lokale forening Kreds 21 er nemlig også et socialt samlingssted, hvor du sammen med andre medlemmer kan få indflydelse på, hvad du kommer til at se på dit tv.

STØT OP OM DET GODE INITIATIV - FOR SAMMENHOLD GØR STÆRK

 

 

 

CoolSiden er under opbygning

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Hans Christian Andersen | Svar 24.02.2013 17.32

Tillykke med hjemmesiden

Martin Galinski | Svar 18.02.2013 18.46

Halløj venner jeg vil gerne opfordre alle til at komme med tips og ting som kan gøre at vi kan få nye medlemer og som kan være nytige for klubben

Martin Galinski | Svar 18.02.2013 18.40

Hej alle sammen.
Jeg vil gerne som Kredsformand for A.R.F. Kreds 21. Sønderjylland. Byde nye som gamle medlemmer velkommen på vores hjemmeside her.

preben sørensen | Svar 13.01.2013 12.32

Kære venner,

Det er en flot hjemmeside I har fået stablet på benene, og I er også gode til at holde den a jour.

På gensyn ved generalforsamlingen.

Preben S.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

18.05 | 17:11

Har I igen melder i Aabenraa? Hvorfor er det lsen fra ikke nogle i bestyrelsen fra Aabenraa

...
24.02 | 17:32

Tillykke med hjemmesiden

...
18.02 | 18:46

Halløj venner jeg vil gerne opfordre alle til at komme med tips og ting som kan gøre at vi kan få nye medlemer og som kan være nytige for klubben

...
18.02 | 18:40

Hej alle sammen.
Jeg vil gerne som Kredsformand for A.R.F. Kreds 21. Sønderjylland. Byde nye som gamle medlemmer velkommen på vores hjemmeside her.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE